افروغ

لامپ فلورسنت FPL کم مصرف 18 وات

کد کالا: 2

لامپ فلورسنت FPL کم مصرف 18 وات با یکسال...

ادامه مطلب

پروژکتور 50 وات SMD

تیپ کالا: AF50LFL

پروژکتور 50 وات SMD با دو سال گارانتی

ادامه مطلب

پروژکتور 100 وات SMD

تیپ کالا: AF100LFL

پروژکتور 100 وات SMD با دو سال گارانتی

ادامه مطلب

پروژکتور 150 وات SMD

تیپ کالا: AF150LFL

پروژکتور 150 وات SMD با دو سال گارانتی

ادامه مطلب

دان لایت سقفی توکار 8 وات

تیپ کالا: AF08LDL

لامپ دان لایت سقفی توکار 8 وات با یکسال...

ادامه مطلب

دان لایت سقفی توکار 12 وات

تیپ کالا: AF12LDL

لامپ دان لایت سقفی توکار 12 وات با یکسال...

ادامه مطلب

چراغ خطی (براکت) 30 سانتیمتر

کد کالا: AF20LLL

چراغ خطی (براکت) 30 سانتیمتر 20 وات با یکسال...

ادامه مطلب

چراغ خطی (براکت) 60 سانتیمتر

کد کالا: AF40LLL

چراغ خطی (براکت) 60 سانتیمتر 40 وات با یکسال...

ادامه مطلب

چراغ خطی (براکت) 120 سانتیمتر

تیپ کالا: AF80LLL

چراغ خطی (براکت) 120 سانتیمتر 80 وات با یکسال...

ادامه مطلب

پنل سقفی LED 60*60

تیپ کالا: AF48LBL

پنل سقفی ال ای دی 48 وات 60*60 با...

ادامه مطلب

دان لایت سقفی توکار 18 وات

کد کالا: AF18LDL

لامپ دان لایت سقفی توکار 18 وات با یکسال...

ادامه مطلب

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص اﻓﺮوغ دراﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 1369 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت در ﺳﺎل 1372 اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.

محصولات:

ﻻﻣﭙﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﭘﺮﻣﺼﺮف در ﺗﻮاﻧﻬﺎي 5، 25، 40، 60 و 100 وات در اﻧﻮاع ﺷﻔﺎف و ﻣﺎت اولین محصولات تولیدی افروغ بوده است ﺑﻮد. این لامپا تحت نظر شرکت مشهور تنگسرام تولید می گردیدند. رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺷﻤﻌﯽ در ﺗﻮاﻧﻬﺎي 40 و 60 وات اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ.  درﺳﺎل 1380 و ﭘﺲ از اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز، شرکت افروغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و راه اﻧﺪازي دو ﺧﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﻗﺪام کرد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم و ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮوغ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي درﺻﻨﻌﺖ ﻻﻣﭗ ﺳﺎزي و روي آوردن ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي LED ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮوغ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي را ازﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻏﺎز و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي LED ﻣﻄﺎﺑﻖ با خواست ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ و  ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و اﻧﻮاع ﭼﺮاﻏﻬﺎ و ﻻﻣﭙﻬﺎي LED ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮوغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎي LED درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می باشد.


از ﺳﺎل 1392 و ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺑﺨﺶ R&D و ﭼﺮاغ سازی، ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮوغ درﺳﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

1- تولید اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و LED

2- ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ

3- بهینه ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺷﺎﺧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ


ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮوغ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه است. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي Dialux  (دیالوکس) ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮرﭘﺮدازي و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

کنترل ﮐﯿﻔﯿﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮوغ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، در ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼش و از ﺳﺎل 1374 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺳﯿﺲ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ آﻏﺎز و موفق به اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ 1994- ISO9002 گردیده است. همچنین ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮوغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﮐﺮوﯾﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎر اداره اﺳﺘﺎﻧﺪار اﯾﺮان علاوه بر کنترل دقیق کیفیت محصولات فوق، جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخل، به سایر تولیدکنندگان نیز خدمت رسانی می کند.

افتخارات افروغ:

  • ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮري درﺳﺎﻟﻬﺎي 1391 ﺗﺎ 1394
  • اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف دراﯾﺮان
  • ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮ درﺳﺎﻟﻬﺎي 1389 ﺗﺎﮐﻨﻮن
  • رﯾﺎﺳﺖ  بر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار در ﻻﻣﭙﻬﺎي LED در اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
  • ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن
  • اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن خراسان درﺳﺎﻟﻬﺎي 1393 و 1394
  • همکاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻣﺸﺎوره و اﺟﺮا
  • ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺧﻼق در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﭘﺮﻣﺼﺮف رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ ﻻﻣﭙﻬﺎي LED ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ درﻣﺼﺮف انرژی
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .