محصولات

جعبه تقسیم 11*11، T 60 OE

تیپ کالا: T 60 OE

جعبه تقسیم IP66 روکار، 57*114*114 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*15، T 100 OE

تیپ کالا: T 100 OE

جعبه تقسیم IP66 روکار، 67*116*150 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*15، T 160 OE

تیپ کالا: T 160 OE

جعبه تقسیم IP66 روکار، 77*150*190 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 19*24، T 250 OE

تیپ کالا: T 250 OE

جعبه تقسیم IP66 روکار، 95*190*240 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*28، T 350 OE

تیپ کالا: T 350 OE

جعبه تقسیم IP66 روکار، 120*201*285 میلیمتر، بدون گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 9*9، T 40

تیپ کالا: T 40

جعبه تقسیم IP55 روکار، 52*90*90 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم گرد 8 سانتیمتر، T 25

تیپ کالا: T 25

جعبه تقسیم IP65 روکار، قطر 80 میلیمتر، گرومت دار،...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*11، T 60

تیپ کالا: T 60

جعبه تقسیم IP66 روکار، 57*114*114 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 11*15، T 100

تیپ کالا: T 100

جعبه تقسیم IP66 روکار، 567*116*150 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 15*19، T 160

تیپ کالا: T 160

جعبه تقسیم IP66 روکار، 77*150*190 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 19*24، T 250

تیپ کالا: T 250

جعبه تقسیم IP66 روکار، 95*190*240 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب

جعبه تقسیم 20*28، T 350

تیپ کالا: T 350

جعبه تقسیم IP66 روکار، 120*201*285 میلیمتر، همراه گرومت، بدون...

ادامه مطلب
تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .