اطلاعات تکمیلی تله

عملیات تایمرهای الکترونیکی و شرح نمودارها:

 

عملیات A
تاخیر در قطع- حالت حقیقی
بهنگام برق دار نمودن بوبین، خروجی تغییر وضعیت می دهد. پس از برداشته شدن ولتاژ از دو سر بوبین تایمر، سنجش زمان آغاز می شود و پس از اتمام زمان تعیین شده بر روی تایمر، رله خروجی به حالت صفر اولیه باز می گردد.
عملیات Bi
سیکل تکراری- فلاشر
سیکل تکراری با دوره روشنی کنتاکت تایمر (حالت وصل) آغاز می شود.
 
عملیات Bp
سیکل تکراری- فلاشر
سیکل تکراری با دوره خاموشی کنتاکت تایمر (حالت صفر) آغاز می شود.
عملیات E - تأخیر در وصل
منحصرایک سیکل زمانی که با برق دار کردن تایمر شروع می شود. (منظور از برق دار کردن، برقرار شدن ولتاژ دو سر بوبین تایمر می باشد) در این عملیات کنتاکت تا یمر پس از اتمام زمان تنظیم شده تغییر وضعیت می دهد.
 عملیات ER
تأخیر در وصل و تأخیر در قطع با کنتاکت کنترلی
ولتاژ بر دو سر بوبین تایمر همواره باید برقرار باشد. بهنگامی که کنتاکت کنترلی برق دار گردید، فاصله زمان تنظیم شده ۱ شروع می گردد. پس از اتمام این زمان رله خروجی وصل می گردد. اگر برق از روی کنتاکت کنترلی برداشته شود زمان تنظیمی ۲ شروع می گردد و پس از انقضای این مدت زمان رله خروجی به حالت اول خود باز می گردد. در صورتیکه کنتاکت کنترلی پیش از پایان دوره زمانی ۱ بی برق گردد، وقفه زمانی در حافظه تایمر پاک گردیده و شروع مجددا از صفر منوط به برق دار شدن کنتاکت کنترلی است.
عملیات Es
تأخیر در وصل با کنتاکت کنترلی
ولتاژ تغذیه باید دائما بر روی بوبین تایمر باشد. هنگامیکه بر روی کنتاکت کنترلی برق قرار گیرد، زمان از پیش تنظیم شده شروع می گردد. پس از اتمام این زمان رله خروجی وصل می گردد و تا زمانیکه کنتاکت کنترلی برق دار است وصل باقی می ماند. بمحض بی برق شدن کنتاکت کنترلی رله خروجی به حالت اولیه باز می گردد. کوتاهتر بودن زمان اولیه برق داری کنتاکت کنترلی از زمان تنظیم شده موجب عدم وصل شدن رله خروجی می شود.
عملیات EWs
تأخیر در وصل و تک لبه مقدم با کنتاکت کنترلی
بوبین تایمر همواره باید برقدار باشد. هنگامیکه کنتاکت کنترلی نیز برقدار گردید دوره زمانی ۱ شروع می شود و با پایان آن رله خروجی وصل می گردد و همزمان سنجش دوره زمانی ۲ آغاز می گردد. با پایان زمان ۲ رله خروجی به حالت خاموش در می آید. هنگام دوره های زمانی کنتاکت کنترلی به هر تعداد می تواند عمل کند که بی اثر است. سیکل بعدی صرفا پس از پایان سیکل جاری امکان شروع دارد.
عملیات EWu
تأخیر در وصل و تک لبه مقدم با کنترل ولتاژ
هنگامیکه دو سر بوبین تایمر تغذیه می گردد، سنجش دوره زمانی تنظیم شده ۱ شروع می گردد و پس از پایان زمان ۱ رله خروجی وصل می گردد و بلافاصله دوره زمانی تنظیم شده ۲ آغاز می گردد. همزمان با اتمام زمان ۲ ، رله خروجی به حالت خاموش باز می گردد، در صورتیکه بوبین تایمر پیش از مجموع زمانهای ۱ و ۲ قطع گردد حافظه پاک شده و با برق دار شدن مجدد تایمر، سیکل از ابتدا آغاز می شود.
عملیات Ii
زمانسنجی نامتقارن دوره ای
سیکل زمانی با حالت وصل کنتاکت رله خروجی تایمر شروع می شود.
عملیات Ip
زمانسنجی نامتقارن دوره ای
سیکل زمانی با حالت صفر اولیه کنتاکت خروجی آغاز می گردد.
عملیات P
رله ضربه ای
در حالت رله ضربه ای، هر بار فشار روی شاسی که موجب برقدار شدن کنتاکت کنترلی تایمر می گردد، باعث تغییر حالت رله خروجی می گردد. رله خروجی تایمر پس از برقدار شدن بوبین تایمر همیشه در حالت خاموش قرار دارد. اعمال یک ولتاژ کوتاه مدت ( کمتر از ۲ ثانیه) به کنتاکت کنترلی موجب وصل رله خروجی تایمر می گردد و طولانی تر بودن زمان اعمال این ولتاژ (بیش از ۲ ثانیه ) رله خروجی را قطع می کند.
عملیات PN
رله ضربه ای
در حالت رله ضربه ای، هر بار فشار روی شاسی که موجب برقدار شدن کنتاکت کنترلی تایمر می گردد، باعث تغییر حالت رله خروجی می گردد. بمحض اینکه ولتاژ دو سر تایمر قرار می گیرد، رله خروجی به حالت روشن در می آید، به شرطی که پیش از قطع ولتاژ در حالت روشن بوده باشد. اعمال یک ولتاژ کوتاه مدت ( کمتر از ۲ ثانیه) به کنتاکت کنترلی موجب وصل رله خروجی تایمر می گردد و طولانی تر بودن زمان اعمال این ولتاژ (بیش از ۲ ثانیه ) رله خروجی را قطع می کند.
عملیات R
زمان سنجی پس از ضربه
پس از برق دهی به بوبین تایمر، بمحض اینکه مدار کنتاکت کنترلی بسته شود(ضربه ای وارد گردد) کنتاکت خروجی تغییر وضعیت می دهد. زمانسنجی تنها وقتی آغاز می شود که کنتاکت مدار کنترلی باز گردد و یا به عبارتی جریان از این کنتاکت برداشته شود. این رله پس از پایان دوره زمانسنجی به حالت اولیه خود باز می گردد.
عملیات S
ستاره- مثلث
این تایمر برای مدار راه انداز ستاره- مثلث به کار می رود. در پایان زمان تعیین شده بر روی تایمر، رله خروجی تغییر حالت نمی دهد و مدار باز می ماند (برق هدایت نمی شود) و فقط پس از گذشت زمان دومی که آنهم بر روی تایمر قابل تنظیم است، مدار وصل می گردد و مدار قدرت را از حالت ستاره به حالت مثلث هدایت می کند. این زمان دوم (دوره تعلیق) بین ۲۰ تا ۱۴۰ ثانیه قابل انتخاب است.
عملیات T
تایمر اتوماتیک بدون هشدار قطع
هنگامیکه شاسی فشرده می شود، رله خروجی بسته شده و مدار وصل می گردد و توأمان سنجش زمان آغاز می گردد. در صورتیکه بیش از اتمام دوره زمانی تنظیم شده، مجددا شاسی فشرده شود دوره زمانی از ابتدا سنجیده می شود. فشردن سریع و متوالی شاسی بدفعات، دوره زمانسنجی را بمیزان دفعات فشرده شده ضربدر زمان تنظیم شده بر روی تایمر حداکثر تا ۶۰ دقیقه طولانی می کند. نگه داشتن شاسی بمدت بیش از ۲ ثانیه موجب پایان دادن به دوره زمانی و قطع تایمر می گردد.
عملیات TW
تایمر اتوماتیک با هشدار قطع
عملیات شبیه عملیات تایمر اتوماتیک بدون هشدار قطع است. بعلاوه این مزیت که پیش از پایان دوره زمانی در فواصل ۳۰ ثانیه، ۱۵ ثانیه و ۵ ثانیه با خاموش و روشن کردن رله خروجی هشدار پایان برنامه اعلام می گردد.
عملیات Wa
تک لبه مؤخر با کنتاکت کنترلی
بوبین تایمر باید پیوسته برقرار باشد. برقرار شدن کنتاکت کنترلی تأثیر بر عملکرد رله خروجی ندارد اما بمحض قطع برق از روی کنتاکت کنترلی زمانسنجی شروع می شود و رله خروجی نیز بحالت وصل در می آید. پس از انقضای زمان تنظیم شده رله خروجی به حالت خاموش بر می گردد. در حین زمانسنجی که توأم با وصل رله خروجی می باشد برق داری و بی برقی کنتاکت کنترلی به هر تعداد تأثیری در عملکرد رله خروجی ندارد. سیکل بعدی صرفا پس از تکمیل سیکل جاری قابل انجام است.
عملیات Wi
سوئیچ ضربه ای با تأخیر در قطع
 در این حالت بوبین تایمر باید همواره برقدار باشد. با هر بار فشرده شدن شاسی یا بنحوی برقدار شدن کنتاکت کنترلی رله خروجی به حالت وصل در می آید و زمانسنجی شروع می شود. پس از پایان زمان رله خروجی به حالت خاموش در می آید. اگر پیش از اتمام دوره زمانی که رله خروجی روشن است، شاسی فشرده شود یا بنحوی کنتاکت کنترلی برقدار گردد، بلافاصله دوره زمانی پایان یافته و رله به حالت خاموش در می آید.
عملیات Ws
تک لبه مقدم با کنتاکت کنترلی
بوبین تایمر همواره باید برقدار باشد. هنگامیکه کنتاکت کنترلی برقدار گردید، رله خروجی وصل می گردد و همزمان زمانسنجی آغاز می گردد و پس از پایان زمان رله خروجی به حالت خاموش در می آید. حین زمانسنجی، کنتاکت کنترلی می تواند به هر تعداد برقدار و بی برق گردد که تأثیری در زمانسنجی و رفتار رله خروجی ندارد و سیکل بعدی صرفا پس از تکمیل سیکل قبلی امکان شروع دارد.
 
عملیات WsWa
تک لبه مقدم و تک لبه مؤخر با کنتاکت کنترلی
 ولتاژ تغذیه همواره باید بر سر بوبین تایمر وجود داشته باشد. هنگامیکه کنتاکت کنترلی بسته می شود یا برقدار می گردد، رله خروجی وصل می شود و زمانسنجی ۱ آغاز می گردد و پس از پایان دوره ۱ زمانی، رله خروجی بحالت خاموش باز می گردد. اگر کنتاکت کنترلی باز باشد یا بی برق گشته باشد، رله خروجی مجددا به حالت روشن در می آید و دوره زمانی ۲ آغاز می گردد و پس از پایان این دوره زمانی، رله خروجی بحالت خاموش در می آید. در هنگام دوره های زمانسنجی تغییرات حالت کنتاکت کنترلی به هر تعداد تأثیری در عملیات تایمر ندارد.
 
عملیات Wt
تشخیص ضربه
 هنگامیکه ولتاژ بر دو سر بوبین قرار می گیرد رله خروجی هم وصل می گردد. هنگامیکه کنتاکت کنترلی برقرار می شود ، زمانسنجی نیز شروع می شود. مادامیکه رله خروجی وصل است، کنتاکت کنترلی باید در حوزه زمانی تغریف شده بر روی تایمر برق دار و بی برق گردد. بعبارت دیگر باید پالس بر روی کنتاکت کنترلی رفت و آمد داشته باشد. اگر این شرایط برقرار نگردد رله خروجی به حالت خاموش در می آید و به سایر پالسهای ورودی اعتنایی نمی گردد. برای تجدید عملیات، بوبین باید بی برق گردد و مجددا از نو شروع به کار گردد.
عملیات Wu
تک لبه مقدم با کنترل ولتاژ
هنگامیکه بوبین تایمر برقدار می گردد رله خروجی همزمان وصل می شود و شمارش زمان نیز شروع می شود. پس از انقضای زمان رله خروجی به حالت خاموش در می آید و تا هنگامیکه ولتاژ بر روی در سر بوبین قرار دارد تغییر وضعیت نمی دهد. در صورتیکه ولتاژ تغذیه زودتر از پایان زمان تنظیم شده قطع گردد رله خروجی بلافاصله به حالت خاموش در می آید.
عملیات nWa
تک لبه مؤخر ادامه دار
هنگامیکه ولتاژ دو سر بوبین تایمر برقرار می گردد، رله خروجی در حالت خاموش باقی می ماند. بمحض اینکه ولتاژ از روی بوبین تایمر برداشته می شود رله خروجی به حالت وصل می رود و دوره زمانسنجی آغاز می گردد و پس از اتمام زمان، رله به حالت قطع بر می گردد. در صورتیکه پیش از اتمام دوره زمانی که رله خروجی وصل است، بوبین تایمر برق دار گردد، تایمر صرفا عملیاتی که از پیش در حال انجامش بوده ادامه می دهد.
عملیات nWuWa
تک لبه مقدم و تک لبه مؤخر ادامه دار
هنگامیکه ولتاژ بر روی دو سر بوبین تایمر قرار می گیرد، رله خروجی به حالت روشن در می آید و دوره زمانی تنظیم شده روی تایمر آغاز می شود و پس از پایان این زمان رله خروجی بحالت خاموش باز می گردد. بمحض اینکه برق بوبین قطع می گردد، مجددا رله خروجی به حالت وصل می رود و دوره زمانسنجی نیز دوباره شروع، طی گشته و پس از آن رله قطع می گردد. اگر ولتاژ بوبین پیش از زمان تنظیم شده قطع شود (لبه مؤخر) یا وصل گردد (لبه مقدم) تایمر به ادامه عملیات جاری خود ادامه می دهد.
عملیات nWu
تک لبه مقدم ادامه دار
هنگامیکه ولتاژ دو سر بوبین تایمر برقرار می گردد، رله خروجی وصل می گردد و زمانسنجی آغاز می گردد و پس از پایان دوره زمانی رله خروجی به حالت خاموش در می آید. این شرایط تا وقتیکه بوبین تایمر برقدار باشد ادامه پیدا می کند. اگر ولتاژ دو سر بوبین پیش از انقضای زمان مجددا وصل گردد تایمر عملیاتی که در حال انجام آن است، ادامه می دهد.

تماس با ما

لطفا برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید .